§9 REKLAMACJA
 
 
  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego). Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).
  2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. 
  3. Reklamacja powinna zostać złożona przez Klienta za pomocą poprawnie wypełnionego Formularza reklamacyjnego: http://www.bridestore.pl/img/cms/reklamacja-bridestore.pdf, który wraz reklamowanym produktem powinien zostać wysłany na adres: BRIDE STORE Piotrkowska 34, 90-265 Łódź oraz w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@bridestore.pl.
  4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: danych Konsumenta, rodzaju i nazwy produktu, numeru zamówienia, daty złożenia zamówienia, daty odbioru produktu, opisu sposobu lub przyczyny powstania uszkodzenia, datę zauważenia wady oraz określenie preferowanej formy uznania reklamacji.
  5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
  6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres: BRIDE STORE ul. Piotrkowska 34, Łódź 90-265. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

 

Menu

Create a free account to save loved items.

Sign in